DROPDOWN MENU

SLIDERSaturday, November 4, 2023

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 23 : USAHAWAN TELUR ASIN | HALAMAN 173

 
UNIT
23 : Usahawan Berjaya

TOPIK
Usahawan Telur Asin

KEMAHIRAN BAHASA
1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan situasi tidak formal.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam pelbagai situasi.  

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mendengar ujaran dan mengecam sebutan.
Menyebut ujaran itu semula.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya mendengar dan menyebut semula ujaran yang didengar dengan betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid meneliti dialog situasi 1 dan situasi 2 serta gambar rajah.


Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami dialog situasi 1 tentang “Usahawan Telur Asin”.

3. Murid dibimbing mendengar dan mengecam sebutan berdasarkan bahan. (KBAT)

4. Murid dibimbing menyebut ujaran semula dalam pelbagai situasi. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.

6. Murid memainkan peranan melakonkan semula situasi 1 dan situasi 2 dengan menyebut ujaran semula dengan betul dan mudah difahami. (PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


CADANGAN JAWAPAN
CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 23 : PENGUSAHA HOTEL KUCING | HALAMAN 174 & 175

 UNIT
23 : Usahawan Berjaya

TOPIK
Pengusaha Hotel Kucing

KEMAHIRAN BAHASA
2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3.2 Membaca dan menghargai ilmu dan nilai daripada pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera, dan dipersembahkan dalam pelbagai bentuk.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Membaca bahan serta menyatakan ilmu daripada dialog dan nilai daripada sajak.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya melengkapkan peta pemikiran untuk menyatakan ilmu dan nilai serta mempersembahkannya dengan gaya yang menarik.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid berkongsi pengalaman berkunjung ke Hotel Kucing.


Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami isi kandungan dialog tentang “Pengusaha Hotel Kucing”. 

3. Murid dibimbing membaca dan menyatakan ilmu dan nilai daripada bahan. (KBAT)

4. Murid dibimbing mempersembahkannya dalam pelbagai bentuk. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.

6. Murid berbincang untuk menyatakan ilmu daripada dialog dan nilai daripada sajak dengan menggunakan peta pemikiran. (PAK 21)

1. Setiap kumpulan mempersembahkannya dalam pelbagai bentuk dengan gaya yang menarik.

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 23 : REZEKI DARIPADA RUSA | HALAMAN 176 UNIT
23 : Usahawan Berjaya

TOPIK
Rezeki daripada Rusa

KEMAHIRAN BAHASA
3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

STANDARD PEMBELAJARAN
3.2.3 Mencatat maklumat dan menjana idea berdasarkan bahan. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mencatat maklumat dan memberikan pendapat berdasarkan persoalan yang diberikan.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya memberikan pendapat berdasarkan persoalan yang diberikan dengan betul.


AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid berbual bersama pasangan mengenai penternakan rusa. 

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami artikel mengenai perusahaan ternakan rusa.

3. Murid dibimbing menganalisis bahan untuk mencatat maklumat. (KBAT)

4. Murid dibimbing menjanakan idea berdasarkan bahan. (PBD)

5. Murid mencatat maklumat tentang perusahaan ternakan rusa dalam peta minda. (PBD)

6. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.

7. Murid berbincang untuk memberikan pendapat berdasarkan persoalan yang diberikan. (PAK 21)

8. Murid melihat BAM PKJR m/s 32 dan meneliti poster di beri.

9. Murid menulis ulasan tentang kepentingan pemakaian tali pinggang keledar.

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


CADANGAN JAWAPAN
 


CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 23 : PEDOMAN UNTUK BERJAYA | HALAMAN 177

 UNIT
23 : Usahawan Berjaya

TOPIK
Pedoman untuk Berjaya

KEMAHIRAN BAHASA
4.0 ASPEK SENI BAHASA

STANDARD KANDUNGAN
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.3.3 Menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan rangsangan dan mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Menghasilkan seni kata lagu dan mempersembahkannya.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menghasilkan seni kata lagu dan mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif.


AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid meneliti maklumat yang diberikan tentang Kunci kejayaan Usahawan.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami maklumat tentang Kunci Kejayaan Usahawan.

3. Murid dibimbing menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan. (KBAT)

4. Murid dibimbing mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.

6. Murid berbincang untuk menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan. 
(PAK 21)

Murid mempersembahkan seni lagu yang dihasilkan di hadapan kelas dengan gaya yang kreatif. 
7. Kumpulan terbaik diberikan ganjaran oleh cikgu

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


CADANGAN JAWAPAN
CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 23 : TADIKA CERDAS | HALAMAN 178

 

UNIT
23 : Usahawan Berjaya

TOPIK
Tadika Cerdas

KEMAHIRAN BAHASA
5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN
5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN
5.3.4 Memahami dan membina ayat susunan biasa dan susunan songsang mengikut konteks.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mengenal pasti dan menukar ayat susunan biasa kepada ayat songsang.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya membina ayat susunan songsang mengikut konteks yang betul.


AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami maklumat tentang Tadika Cerdas.

3. Murid dibimbing memahami ayat susunan songsang. (KBAT)

4. Murid dibimbing membina ayat susunan songsang mengikut konteks. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan.

6. Murid mengenal pasti dan menukar ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang dengan mengiku konteks. (PAK 21)

7. Pasangan yang terpilih diminta berkongsi ayat yang dibina di hadapan kelas. 

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

CADANGAN JAWAPAN

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 24 : MISI AGIHAN DANA | HALAMAN 179

 
UNIT
24 : Bijak Mengurus Wang

TOPIK
Misi Agihan Dana

KEMAHIRAN BAHASA
1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan situasi tidak formal.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan dalam pelbagai situasi. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mendengar dan memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan dengan betul.


AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami maklumat tentang Misi Agihan Dana.

3. Murid dibimbing mendengar dan memahami maklumat yang diujarkan dalam pelbagai situasi. (KBAT)

4. Murid dibimbing memberikan respons terhadap maklumat. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 

6. Murid menjalankan aktiviti perbincangan bebas untuk memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan dalam pelbagai situasi. (PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

CADANGAN JAWAPAN

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 24 : TABUNGAN BERWARNA | HALAMAN 180 & 181

 

 UNIT
24 : Bijak Mengurus Wang

TOPIK
Tabungan Berwarna

KEMAHIRAN BAHASA
2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN
2.1 Asas membaca dan memahami

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.1 Membaca, memahami, dan mentafsir bahan sastera dan bahan bukan sastera.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat:
Membaca teks rencana dan bahasa berirama dengan telitinya.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya mentafsir sastera dan bukan sastera dengan betul 

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.


Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami maklumat dalam teks rencana dan bahasa berirama yang bertajuk “Tabiat Menabung Amalan Mulia”.

3. Murid dibimbing membaca dan memahami bahan. (KBAT)

4. Murid dibimbing mentafsir bahan sastera dan bukan sastera. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 

6. Murid menjalankan aktiviti perbincangan bebas untuk mentafsir bahan sastera dan bukan sastera dengan teliti. (PAK 21)

Penutup:
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


CADANGAN JAWAPANCADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 24 : PANDUAN BIJAK BERBELANJA | HALAMAN 182


 

UNIT
24 : Bijak Mengurus Wang

TOPIK
Panduan Bijak Berbelanja

KEMAHIRAN BAHASA
3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN
3.3 Menghasilkan penulisan

STANDARD PEMBELAJARAN
3.3.1 Menghasilkan penulisan berformat, dan tidak berformat secara koheren dan kohesi.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Menghasilkan karangan syarahan.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menghasilkan karangan syarahan secara koheren dan kohesi dengan betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.


Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami maklumat Panduan Berbelanja sebelum, semasa dan selepas.

3. Murid dibimbing menganalisis bahan. (KBAT)

4. Murid dibimbing menghasilkan karangan syarahan secara koheren dan kohesi. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan. 

6. Setiap pasangan diminta menghasilkan karangan syarahan secara koheren dan kohesi dengan mengikut konteks yang betul. (PAK 21)

7. Pasangan yang terpilih diminta membaca karangan syarahan yang dihasilkan.

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


CADANGAN JAWAPANCADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 24 : JIMAT CERMAT AMALAN MULIA | HALAMAN 183

 
 UNIT
24 : Bijak Mengurus Wang

TOPIK
Jimat Cermat Amalan Mulia

KEMAHIRAN BAHASA
4.0 ASPEK SENI BAHASA

STANDARD KANDUNGAN
4.4 Mengaplikasikan, menghayati dan menghasilkan unsur keindahan dalam seni tulisan jawi. 

STANDARD PEMBELAJARAN
4.4.1 Mengenal, mengecam, menyebut, dan menulis huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan jawi dalam kata-kata hikmat dan mempersembahkannya.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mengenal, mengecam, menyebut, dan menulis huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan Jawi.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menulis dan mempersembahkan tulisan Jawi yang ditulis dalam kata-kata hikmat dengan kemas dan teratur.


AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami maksud kata-kata hikmat yang diberikan.

3. Murid dibimbing mengenal, mengecam, menyebut, dan menulis huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan Jawi dalam kata-kata hikmat. (KBAT)

4. Murid dibimbing mempersembahkannya. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan. 

6. Setiap pasangan diminta menulis huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan Jawi dalam kata-kata hikmat. (PAK 21)

1. Setiap pasangan diminta mempersembahkan tulisan Jawi yang ditulis.

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.
CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 24 : MISI DUIT TABUNGAN | HALAMAN 184

  UNIT
24 : Bijak Mengurus Wang

TOPIK
Misi Duit Tabungan

KEMAHIRAN BAHASA
5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mengenal pasti kata penekan dan kata pembenda.
Membina ayat.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya membina lima ayat dengan menggunakan kata penekan dan kata pembenda mengikut konteks yang betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.


Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca dan memahami panduan tentang cara pengurusan wang dengan bijaknya. 
3. Murid dibimbing mengenal pasti kata penekan dan kata pembenda berdasarkan bahan. (KBAT)
4. Murid dibimbing membina ayat dengan menggunakan kata penekan dan kata pembenda mengikut konteks. (PBD)
5. Murid mengenal pasti dan menyenaraikan kata penegas dan kata pembenda yang terdapat dalam maklumat yang diberikan. (PBD)
6. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan. 
7. Setiap pasangan membina ayat dengan menggunakan kata penekan dan kata pembenda mengikut konteks. (PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


CADANGAN JAWAPAN
CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 25 : HARGAI ALAM KITA | HALAMAN 190 & 191

 

UNIT
25 : Amanah Sejagat

TOPIK
Hargai Alam Kita

KEMAHIRAN BAHASA
1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan situasi tidak formal.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap penyataan secara kritis dan kreatif. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mendengar, mentafsir, dan memberikan repons.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya memberikan terhadap penyataan pada dialog dan infografik dengan betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca dan memahami tentang hutan paya bakau.
3. Murid dibimbing mendengar dan mentafsir penyataan berdasarkan bahan. (KBAT)
4. Murid dibimbing memberikan respons yang kritis dan kreatif. (PBD)
5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
6. Setiap ahli kumpulan memainkan peranan untuk memberikan respons terhadap penyataan pada dialog dan infografik. (PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

CADANGAN JAWAPAN

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 25 : INTEGRITI PENIAGA | HALAMAN 192 & 193

  UNIT
25 : Amanah Sejagat

TOPIK
Integriti Peniaga

KEMAHIRAN BAHASA
2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera untuk membuat ramalan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Membaca dan menganalisis teks cerpen dan perbualan telefon untuk membuat ramalan.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya membuat ramalan dengan betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.


Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca dan memahami tentang pengalaman berurusan dengan peniaga dalam talian.
3. Murid dibimbing membaca teks dan menganalisis kandungan karya sastera dan bukan sastera. (KBAT)
4. Murid dibimbing membuat ramalan. (PBD)
5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
6. Murid berbincang untuk membuat ramalan tentang urus niaga dalam talian. (PAK 21)
7. Wakil kumpulan membentangkan ramalan yang telah dibincangkan.

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.CADANGAN JAWAPAN


CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 25 : TANGGUNGJAWAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) | HALAMAN 194

 


 UNIT
25 : Amanah Sejagat

TOPIK
Tanggungjawab Pembimbing Rakan Sebaya

KEMAHIRAN BAHASA
3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

STANDARD PEMBELAJARAN
3.2.1 Membina dan menulis perenggan untuk menyatakan pendapat yang kritis dan kreatif daripada sesuatu bahan multimedia.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Menulis perenggan untuk menyatakan pendapat.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menulis perenggan untuk menyatakan pendapat secara kritis dan kreatif.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca dan memahami tentang tanggungjawab pembimbing rakan sebaya (PRS).
3. Murid dibimbing membina dan menulis perenggan untuk menyatakan pendapat yang kritis dan kreatif daripada bahan. (KBAT)
4. Murid berkongsi pengalaman memegang jawatan di sekolah.
5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
6. Murid berbincang untuk membina dan menulis perenggan untuk menyatakan pendapat yang kritis dan kreatif daripada bahan. (PBD)
7. Wakil kumpulan membaca perenggan yang telah ditulis. (PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


CADANGAN JAWAPANLATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA