DROPDOWN MENU

SLIDERWednesday, July 5, 2023

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 9 : BAHAYA TSUNAMI | HALAMAN 66

 KEMAHIRAN BAHASA
4.0 ASPEK SENI BAHASA

STANDARD KANDUNGAN
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun dalam bentuk persembahan. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya mempersembahkan cerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun dengan gaya yang sesuai.


AKTIVITI PDPC

Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami jalan cerita dan dialog tentang filem animasi “Hero Cilik”.
3. Murid dibimbing bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. (KBAT)
4. Murid dibimbing mempersembahkan cerita dengan bahasa yang santun dan gaya yang menarik. (PBD)
5. Murid menyenaraikan dan mencari maksud peribahasa yang terdapat dalam dialog. 
6. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
7. Setiap kumpulan membuat persembahan di hadapan kelas dengan bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. (PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 9 : CUACA PANAS MELAMPAU | HALAMAN 65

 


KEMAHIRAN BAHASA
3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN
3.3 Menghasilkan penulisan

STANDARD PEMBELAJARAN
3.3.2 Mengedit dan memurnikan teks.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan dan tanda baca.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan dan tanda baca dengan betul.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami artikel yang bertajuk “Cuaca Panas Melampau”.
3. Murid dibimbing mengenal pasti kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam bahan bacaan. (KBAT)
4. Murid dibimbing mengedit dan memurnikan teks. (PBD)
5. Murid menyenaraikan kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam buku latihan. 
6. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
7. Setiap kumpulan diminta berbincang mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan dan tanda baca berpandukan bahan bacaan.
8. Setiap kumpulan diminta membaca teks yang telah diedit dan dimurnikan di hadapan kelas dengan sebutan yang jelas. (PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 9 : LANGKAH SELAMAT | HALAMAN 64

 


KEMAHIRAN BAHASA
2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera untuk membuat ramalan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat:
Membaca dan melengkapkan Peta Alir. 
Menceritakan akibat apabila peraturan dan undang-undang jalan raya tidak dipatuhi.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya melengkapkan Peta Alir dengan maklumat yang betul dan membuat ramalan berdasarkan maklumat tersebut dan menceritakan akibat apabila peraturan dan undang-undang jalan raya tidak dipatuhi.

AKTIVITI PDPCPengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami maklumat yang terdapat pada risalah tentang Langkah Selamat di Pusat Pemindahan Sementara (PPS).
3. Murid dibimbing membaca dan menganalisis bahan. (KBAT)
4. Murid dibimbing membuat ramalan. (PBD)
5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
6. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melengkapkan Peta Alir Tindakan sebelum Banjir dan membuat ramalan tentang bahaya mengharungi banjir.
7. Setiap kumpulan diminta membentangkan Peta Alir yang telah dilengkapkan dengan maklumat yang betul dan berkongsi ramalan yang telah dibuat kepada rakan. (PAK 21)
8. Murid membaca petikan akhbar bertajuk ‘Mandatorikan penggunaan tali pinggang keledar belakang’ dalam BAM PKJR m/s 13.
9. Murid menggarisi idea utama yang terdapat dalam petikan tersebut.
10. Murid bercerita akibat apabila peraturan dan undang-undang jalan raya tidak dipatuhi. (PBD)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan:
CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 9 : KEPALA AIR | HALAMAN 63

 


KEMAHIRAN BAHASA
1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.3 Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan tentang sesuatu perkara.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Bersoal jawab untuk membuat keputusan tentang sesuatu perkara.


KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya membuat keputusan yang bernas berdasarkan soal jawab yang dijalankan dengan betul.

Murid berjaya membuat keputusan yang bernas berdasarkan soal jawab yang dijalankan dengan betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami bahan bacaan tentang Kepala Air.
3. Murid dibimbing menganalisis bahan. (KBAT)
4. Murid dibimbing bersoal jawab untuk membuat keputusan. (PBD)
5. Murid berkongsi pengalaman berkunjung ke kawasan perkelahan air terjun. 
6. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan.
7. Setiap pasangan diminta bersoal jawab untuk membuat keputusan tentang perancangan perkelahan air terjun. 
8. Pasangan yang terpilih diminta berkongsi keputusan soal jawab di hadapan kelas. 
(PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


Cadangan jawapan:
CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 8 : KONVOI BERBASIKAL SELAMAT | HALAMAN 58 & 59

 


KEMAHIRAN BAHASA
3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN
3.3 Menghasilkan penulisan

STANDARD PEMBELAJARAN
3.3.1 Menghasilkan penulisan berformat, dan tidak berformat secara koheren dan kohesi.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Menghasilkan karangan keperihalan secara koheren dan kohesi.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menghasilkan karangan dengan betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid berbual bersama pasangan mengenai gambar rajah dan maklumat berkaitan.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami pendahuluan, isi dan penutup untuk menulis karangan tentang Konvoi Berbasikal Selamat. 
3. Murid dibimbing memahami bahan. (KBAT)
4. Murid dibimbing menghasilkan karangan secara koheran dan kohesi. (PBD)
5. Setiap pelajar menghasilkan karangan berpandukan bahan yang diberikan secara koheren dan kohesi. (PAK 21)
6. Pelajar yang terpilih diminta membentangkan hasil karangan di hadapan kelas dengan sebutan yang jelas.

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan :


CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 8 : UTAMAKAN KESELAMATAN | HALAMAN 56&57

 KEMAHIRAN BAHASA
2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera untuk membuat ramalan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat:
Membaca cerpen dan membuat ramalan. 
Menjelaskan peraturan dan undang-undang jalan raya di persekitaran mereka.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menganalisis dan membuat ramalan berpandukan cerpen dengan betul dan menjelaskan peraturan dan undang-undang jalan raya di persekitaran mereka.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami cerpen bacaan Robin dan Irfan. 
3. Murid dibimbing membaca dan menganalisis kandungan cerpen. (KBAT)
4. Murid dibimbing membuat ramalan. (PBD)
5. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan. 
6. Setiap pasangan diminta menganalisis cerpen bacaan Irfan dengan menggunakan Peta Alir untuk membuat ramalan. (PAK 21)
7. Pasangan yang terpilih diminta membentangkan Peta Alir ramalan cerpen bacaan Irfan di hadapan kelas.
8. Murid membaca maklumat di dalam BAM PKJR m/s 12.
9. Murid menandakan BETUL pada pernyataan yang selamat dan tandakan PANGKAH pada pernyataan yang tidak selamat.
10. Murid berbincang jawapan dengan guru dan bercerita kepada rakan maksud ‘Kamu Patuh Kamu Selamat’ berdasarkan pernyataan yang selamat. (PBD)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan :
CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 8 : INFO TALIAN KECEMASAN 999 | HALAMAN 55

 


KEMAHIRAN BAHASA
1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.3 Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan tentang sesuatu perkara.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Bersoal jawab dan membuat rumusan.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya membuat rumusan berpandukan bahan dengan betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami poster tentang cara membuat panggilan talian kecemasan 999.
3. Murid berkongsi pengetahuan tentang talian kecemasan 999. 
4. Murid dibimbing bersoal jawab berdasarkan bahan. (KBAT)
5. Murid dibimbing membuat rumusan tentang poster yang dipamerkan. (PBD)
6. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan. 
7. Setiap pasangan menjalankan aktviti bersoal jawab untuk membuat rumusan daripada maklumat pada poster. (PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan:

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 8 : WASPADA BELANTARA | HALAMAN 62


KEMAHIRAN BAHASA
5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Menyambung cerita dengan menggunakan kata pangkal ayat dan kata pembenar.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menyambung komik dengan menggunakan kata pangkal kata dan kata pembenar dengan betul dan gaya bahasa yang menarik.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami bahan bacaan yang bertajuk “Waspada di Belantara”.
3. Murid dibimbing mengenal pasti kata pangkal ayat dan kata pembenar. (KBAT)
4. Murid menyambung komik dengan menggunakan kata pangkal ayat dan kata pembenar. (PBD)
5. Setiap murid mengenal pasti dan menyenaraikan kata pangkal ayat dan kata pembenar yang terdapat dalam bahan dalam buku latihan. (PBD)
6. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan.
7. Setiap pasangan diminta berbincang untuk menyambung komik dengan menggunakan kata pangkal ayat dan kata pembenar dengan mengikut konteks. Pasangan yang terpilih diminta membaca sambungan komik yang telah dihasilkan di hadapan kelas. (PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Kata pangkal ayat dan kata pembenarCadangan Jawapan :

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 8 : BERGEMBIRA DENGAN WASPADANYA | HALAMAN 61

 


KEMAHIRAN BAHASA
5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mengenal pasti kata penegas dan kata adverba. 
Membina ayat mengikut konteks.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya membina lima ayat menggunakan kata penegas dan kata adverba mengikut konteks dengan betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami bahan bacaan yang bertajuk “Bergembira dengan Waspadanya”.
3. Murid dibimbing memahami kata penegas dan kata adverba berdasarkan bahan. (KBAT)
4. Murid membina ayat dengan menggunakan kata penegas dan kata adverba dalam buku latihan dengan mengikut konteks. (PBD)
5. Setiap murid mengenal pasti dan mengelaskan kata penegas dan kata adverba dengan betul dalam buku latihan. (PBD)
6. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan.
7. Setiap pasangan diminta membina lima ayat menggunakan kata penegas dan kata adverba mengikut konteks. (PAK 21)
8. Pasangan yang terpilih diminta membaca ayat yang dibina di hadapan kelas.

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA